MoZ - softwareová pomôcka pri riešení multin.

Určite sa to stalo už každému, odčítate indície, vyrátate medzivýsledky ale final nie a nie nájsť. A teraz "basic question" znie "kde je chyba". Obyčajne v zadávaní, odčítaní indícií atďatď. Tých možností kde sa dá pomýliť je veľa. Na eliminovanie takýchto situácii som sa rozhodol vyrobiť programovú pomôcku pre tých, ktorí používaju PDA v teréne.
Úpravy pre podporu v MoZiGo sú minimálne ale sú.
1.Doplnený export do databázy sqlite na stránke offline hľadanie - zatiaľ sa exportujú ozaj len základné údaje lebo sa predpokladá, že všetko ostatné už máte v listingoch.
2.Vo webbrovseri na hlavnej stránke je zmenená kontextová nápoveda tak, aby ste mohli jednoducho vyselektovať vzorce z textu multín a použitím pravého tlačítka ihneď pridať do súboru.
3.Takto vytvorený súbor sa automaticky nahráva spolu s listingom do PDA, podobne ako súbor rtf.
4.Súbor rtf bol ponechaný a jeho zmysel vidím ako logovací do ktorého si môžete v teréne zapísať dojmy atďatď.
5.Do listingu kešky sa teraz generujú dva "umelé" odkazy jeden je na rtf súbor a druhý na mzt súbor. Toto má zmysel pre prípad keď sme v teréne a máme otvorený príslušný listing, ťapnutím na tento odkaz sa otvorí v PDA program MoZ s príslušným súborom vzorcov.Netreba pracne hľadať súbor atďatď.

Program sa snaží analyzovať zadaný text zo vzorcov podľa týchto pravidiel

- běžný text je ignorován

- začíná-li řádek znakem "#", bere se celý řádek jako přiřazení výsledku výrazu do proměnné.
Ve výrazu je možné použít běžné operátory ( + - * / ( [ { ) ] } )

Př.:
# a = 1
# b = 2
# c = (2* (a+b) - a) + 1

- výraz může být i ve tvaru zřetězení, kdy se jednotlivé číslice pouze skládají za sebe.
Zřetězení se provede buď operátorem "|" nebo závorkami za sebou )( ][ }{

Př.: # d = 12.(a)(a+b)((c-a)*b)
# e = 8|a+b|(9-a)

- začíná-li řádek znakem "?", vypíše se hodnota výrazu

Př.: ? b
? a- [d/a -b]

- ve výpisu je možné zahrnout i libovolný řetězec znaků. Tento je uveden před výrazem a je
ohraničen uvozovkami

Př.: ? "Cíl je na N49° 12."(a)(b)(c-b)

- je možné pracovat i reálnými čísly

- priorita operací dle matematických pravidel

Ak sú dodržané všetky doporučenia tak vám MoZ v PDA vypočíta vzorce /aj tie nematematické/.
Program samozrejme musí poznať všetky neznáme a ak ste na nejakú zabudli, tak vás na to upozorní...

Možno najjednoduchšie to bude ukázať na príklade - tu je výrez listingu kešky PyramidaPo použití kontextovej nápovedy a uložení do mzt...Môžeme využiť funkciu Priprav premenné...Môžeme si teraz vyskúśať dosadením cvičných údajov a upravením záverečného vzorca podľa zásad uvedených vyššie
# P = 1
# V = 2
# A = 3
# B = 4
?"N48 09."161- ( p * v + 1)
?"E17 06."837 + (a + b + p) * v + 1
že výsledok by bol ..
N48 09.158
E17 06.854
Tu je výsledok tak ako to vypadá potom v PDA


Zatiaľ nemám vyrieśený pohodlný prenos do OziCE - žiaľ jeho API neumožňuje zadefinovať priamo wpt... Ale to sa dáko vyrieši:)
Autorom modulu, v podobe dll, ktorý sa snaží vyhodnotiť výrazy, vzorce, tak ako to je obvyklé v geocachingu je kolega s nickom "medomys". Údajne oprášil školské zadanie...


Kedže sa nedá priamo odoslať wpt bod do OziCE tak používam metódu ktorá
1.Vypne GPS v OziCE aby sa mapa prestala pohybovať
2.Vycentruje mapu na pozíciu vami vypočítaných súradníc
3.Ihneď ručne zadáte wpt finálu kešky, cez menu OziCE
4.Na takto zadaný bod sa už po zapnutí GPS môžete nechať doviesť a prípadne si ho viete uložiť aj na disk nástrjmi OziCE.

V tomto videu je znazorneny postup, ktorým si v teréne mozete vypocitat finalne suradnice v MoZi a nasledne odoslat do OziCE.
1.Najprv je pokus o nacitanie suradnic, ten bol síce uspešný /OziCE je síce spustený/ ale vrátená hodnota bola -777,-777
2.Pomocou API MoZi vnútil zapnutie GPS v OziCE
3.Načítanie reálnych súradníc a vyhľadanie multi kešiek v 20km okruhu
4.Zvolená multi keška Zelená živá...a nahratie výsledného vzorca
5.Vypočítané výsledné súradnice z hypotetických údajov a ich vnútenie do OziCE ako stred mapy /+vypnutie GPS/
6.Prepnutie do OZiCe ked bola použitá funkcia vytvorenia wpt bodu na pozíci súradníc
7.Navigovanie na vytvorený wpt bod...
Tu je ten postup zachytený cez AS.

alt : MoZi.mov